6/23/2016

Summer stripes, Bratislava


The moment I saw this girl in her dress, it felt like I was being transported to sunny Italy like from the movies, where women are classy and chic and know what suits them. For example here, the classic shirt dress with off shoulders is perfectly enhanced by its owners beautiful neck and posture.

Keď som uvidela túto dievčinu v jej šatách, mala som zrazu pocit, že som sa premiestnila do slnečného Talianska ako z filmu, kde sú ženy klasicky krásne a šik a vedia, čo im sluší. Napríklad týmto klasickým košeľovým šatám s holými ramenami extréme sluší nádherný krk a držanie tela majiteľky.

6/20/2016

Stylish moms of Bratislava: Jaja

Jaja (35), mom of Dorota (11) and Tereza (9)

One mom that couldn't be missing from this series is Jaja, fashion blogger at LeSimple and editor-in-chief at LeMini, where she covers both fashion, lifestyle and kid's fashion. Not only does she have a minimalist style that I love, she also has a very stylish, cool family, that I love to follow and watch them (on social media of course) travel together, take the kids to the world, galleries, events and teach them about art, design, books. So the best place to meet with them one rainy afternoon was Ex Libris, the bookshop of the Slovak National Gallery, thanks for letting us take pictures there.

Jedna z mám, ktorá v tejto sérii nemôže chýbať, je Jaja, blogerka LeSimple a šéfredaktorka portálu LeMini, ktorá tak má prehľad nielen o veľkej móde, ale aj tej detskej. A okrem toho, že má krásne minimalistický štýl, ktorý mám rada, má aj veľmi štýlovú, cool rodinu, ktorú rada sledujem (na sociálnych médiách samozrejme) ako spolu cestujú, berú deti do sveta, galérií, na eventy a učia ich o umení, dizajne, knihách. A tak najlepším miestom na naše stretnutie v jedno daždivé popoludnie bolo Ex Libris, kníhkupectvo SNG, ktorému týmto ďakujeme za poskytnutie priestoru.


How did motherhood influence your wardrobe?
It was probably mostly influenced during pregnancy and the early years of motherhood. I was wearing mostly stuff I could get into and that was comfortable (I have gained 20 kg during both pregnancies, and that is tough on the wardrobe for such a short time as pregnancy is - it comes and goes). Plus, my brain was set on food and sleep, fashion wasn 't a priority. But as the kids grow, with time I have more freedom of movement - I don't have to carry them, they don't wipe their messy little hands into my clothes, don't burp, I don't have to climb everything on the playground with them or fold the stroller into a car or bus, so recently I have bought myself a pair of white trousers I haven't even thought of the last years! So now I wear anything I like and what my body and age allowe me to. Gradually I have collected many timeless, mostly minimalist pieces. And I started to value quality over quantity, it pays off in the long run. I like to shop at COS, &otherStories, Zara and the Slovak brand Buffet.

Ako ovplyvnilo materstvo tvoj šatník?
Môj šatník ovplyvnilo asi najviac obdobie tehotenstva a ranné roky materstva. Obliekala som sa prevažne do toho, do čoho som sa vmestila a čo bolo pohodlné (počas oboch tehotenstiev som pribrala 20 kg, čo je slušný nápor na šatník a na takú krátku dobu, akou tehotenstvo je - príde a odíde). Navyše som mala mozog nastavený len na jedlo a spánok, móda nemala prioritu. No časom ako deti rastú, mám viac slobody v pohybe - nemusím ich už nosiť na rukách, neobtierajú sa o mňa stále stojimi špinavými ručičkami a negrckajú kade-tade, nemusím zdolávať preliezky spolu s nimi, ani sa nadrapovať kočíkom do auta či autobusu, a tak som si nedávno zakúpila napríklad biele nohavice, na ktoré som roky z praktických dôvodov ani nepomyslela! Momentálne sa obliekam do všetkého, čo sa mi páči a čo mi vek a postava dovolia. Postupne som si do šatníka nazbierala veľa nadčasových, prevažne minimalistických kúskov. Začala som uprednostňovať kvalitu nad kvantitou, čo sa z dlhodobého hľadiska veľmi oplatí. Rada nakupujem v COS, &otherStories, Zara a slovenskú značku Buffet.What's your advice/secret tip for other moms?
Motherhood has taught me a lot, mainly about myself. Kids are my biggest mirror. If I wish them to be peaceful, I have to be peaceful first. Which doesn't always happen (and in those moments my husband likes to cry out that he has three hormones at home). Otherwise it really helps me to have a clear schedule that we can now all agree on. And our evening ritual when I read to them before sleep (right now it is Jaroslav Foglar, Jules Verne and Astrid Lindgren). These are special moments, when a chapter ends and the kids beg for more, or to these days we remember stories and fun situations from the books we read together.
Regarding fashion, I like to shop at second hand stores from time to time. I personally really love the kids' version of COS (but they have only clothes up to 8 years), the Spanish Motoreta, Little Creative Factory (sold by Alice&Alice) and Zara for kids is really amazing. The Slovak brands for kids have niece pieces, the only thing is they don't have sizes for my girls. As if kids stopped being kids at pre-school.
It is true that it quite difficult to dress girls this age. Specially Teresa has her ideas about what to wear and doesn't really let me help her. So I try to give only technical advice, so she is not cold or hot.

Nejaká nevyhnutnosť/tajný tip pre iné mamy?
Materstvo ma veľa naučilo, najmä o sebe. Deti sú totiž mojím najväčším zrkadlom. Ak si želám, aby boli deti pokojné, musím byť najprv ja v pohode. Čo sa nie vždy darí (v takýchto situáciach manžel potom rád vykrikuje, že má doma tri hormóny). Inak mi s deťmi veľmi pomáha jasný program, ktorý si už teraz vieme všetci spolu vopred dohodnúť, a náš večerný rituál, kedy im pred spaním čítam (momentálne nás najviac baví Jaroslav Foglar, Jules Verne a Astrid Lindgren). Sú to úžasné chvíle, keď končí kapitola a deti ešte prosia o pokračovanie, alebo keď dodnes spomíname na príhody a vtípky z príbehov, ktoré sme spolu čítali.
Čo sa týka oblečenia, ak mám chuť, deťom rada nakupujem v sekáčoch. Mne osobne sa veľmi páči detská verzia značky COS (žiaľ majú veľkosti len do 8 rokov), španielska Motoreta, Little Creative Factory (predáva Alice&Alice) a aj detská Zara je fakt úžasná. Slovenské značky pre deti majú pekné veci, len ma veľmi mrzí, že nemajú veľkosti pre moje dievčatá. Ako keby vek detí končil u predškolákov. Je však pravda, že obliekať dievčatá v tomto veku je zložité. Obzvlášť Tereza má jasnú predstavu o tom, čo si obliecť a len málo si odo mňa nechá poradiť. Tak sa ju snažím usmerniť aspoň technicky, aby jej nebolo zima či teplo.


What's your inspiration?
I get inspired by happy parents with happy kids, when I see them having fun together. I get inspired when I see kids playing, drawing or reading. It inspires me when kids talk together, ask a lot and plan a lot. Moms that didn't loose their dreams and plans inspire me, the ones that include kids in their lives. I get inspired when kids ask where are we going to travel next, when they look forward the trips and getting to know new countries.

Kde nachádzaš inšpiráciu?
Inšpirujú ma šťastní rodičia so šťastnými deťmi, keď je vidno, že si to spolu užívajú, inšpiruje ma, ak vidím deti hrať sa, kresliť si alebo si čítať. Inšpiruje ma, keď sa deti spolu rozprávajú, vyzvedajú a plánujú. Inšpiruje ma, ak mamy s deťmi nestratili svoje sny a plány len kvôli deťom, ale deti začlenili do svojho života. Inšpiruje ma, keď sa deti pýtajú, kam zasa pocestujeme, že sa tešia na cesty a spoznať nové krajiny.


As a bonus I have asked the girls what do they think about their mom's style:
Dorota (11): "My mom has a super, modern style, I like that she can match her pieces and chooses nice clothes from cool brands. From her wardrobe I like most the white trousers, the shirt from Nosené and the striped dress from Mango."
Tereza (9): "My mom has a weird style, that I don't like, well, I only like the white trousers"

Ako bonus som sa spýtala dievčat, čo si myslia o štýle svojej mamy:
Dorota (11): Moja mama má moderný super štýl, páči sa mi, že sa vie zladiť a vyberá si pekné oblečenie z coolových značiek. Z jej šatníka sa mi páčia biele nohavice, blúzka z Nosené a pásikavé šaty z Manga."
Tereza (9): "Moja mama má divný štýl, ktorý sa mi nepáči, teda páčia sa mi len tie biele nohavice."

Jaja is wearing: Renewals by Nosené shirt, Zara jeans, &otherStories slip-on sandals. The girls are wearing: Little Creative Factory dresses, sold by Alice&Alice.

6/16/2016

Sunny Anna, Bratislava


The first time I have met the beautiful Anna, it was winter. Love her oh so French styling here and the fact that she is one of those persons I could meet and photograph every day.

Prvý raz som krásnu Annu stretla v zime. Tento aktuálny frrrrancúzsky styling ma baví, a uvedomila som si, že je jednou z tých osôb, ktoré by som mohla stretávať a fotiť každý deň.

6/13/2016

Summer black, Bratislava


Black can be fun in the sun too, like when you pair it with some really, REALLY colourful, stand-out accessories, just like Ursula did with her statement bag (it is from the eshop called Muzungu sisters, selling hand-crafted, ethical beauties from around the world, you have to check it out. Thanks for the tip!)

Čierna v lete môže byť rovnako zábavná ako iné farby, napríklad ak ju doplníte o naozaj, NAOZAJ pestré, výrazné doplnky, ako to spravila Uršula s touto nádhernou taškou (tá je ináč z e-shopu Muzungu sisters, ktoré predávajú ručne robené, etické krásy z celého sveta, to musíte vidieť. Ďakujem za tip!)

6/09/2016

Stylish moms of Bratislava: Zuzana

 Zuzka (33), mom of Niko (4)

When skater girl meets vintage boho woman, you get the fun, eclectic mom and her adorable partner in crime, Niko. Zuzka is also the founder and blogger behind the truthfully "I have nothing to wear" named web Nemám čo na seba, where she sells original and vintage pieces and blogs about fashion. It was so much fun to shoot these two together, thank you!

Keď sa skejterské dievča stretne s bohémskou milovníčkou vintage módy, výsledom je energická, eklektická mama. A jej podarený parťák Niko. Zuzka tiež založila stránku Nemám čo na seba, kde predáva pôvodné a vintage kúsky a bloguje o móde. S týmito dvomi bolo fotenie zábava, ďakujem!1. How did motherhood change your wardrobe?
A lot, since because of it (and actually thanks to it) I don't have time to wonder around shop, so I buy only pieces I really want and need. I have learned to pick quality materials that withstand all the traps of children. Before that I felt I needed to have something different on every day, now I am fine with a few favorite pieces, or I just adjust some old pieces with scissors. Most importantly, please no shopping malls, that kills me. I go to thrift shops from time to time, the best ones are at my mom's in Martin, or I get something tailored, which is a lot of fun too. And I have almost completely stopped wearing accessories, mainly earrings. What hasn't changed though is to have a ball from time to time and get dressed up just for myself and the joy of it.

1. Ako ovplyvnilo materstvo tvoj šatník?
Veľmi, pretože kvôli tomu (a chvalabohu zároveň), že už nemám čas vymetať obchody, kupujem len veci, ktoré naozaj chcem a potrebujem. Naučila som sa vyberať si kvalitné materiály, ktoré odolajú všetkým detským nástrahám. Predtým som mala pocit, že musím mať na sebe každý deň niečo iné, a teraz si úplne v pohode vystačím s pár obľúbenými kúskami, prípadne doma s nožnicami strihám staré veci. Hlavne žiadna návšteva shopping centra, to ma úplne zabíja. Stačí mi raz za čas zájsť si do sekáča, tie najlepšie sú u mojej mamy v Martine, alebo si dám niečo ušiť u krajčírky, to ma tiež dosť baví. A takmer úplne som prestala nosiť doplnky, hlavne náušnice. Čo mi však ostalo, je chuť občas sa len tak vyštafírovať sama pre seba a urobiť si radosť.


What's your advice/secret tip for other moms?
Well, because there is basically no time for anything, even less time for make-up, so good skincare for sure. I am obsessed with the natural skincare brand Elysson that is hand-made by a nice lady in Žilina. And I thing every mom should get a pair of good Converse sneakers or other good quality shoes, I have been in love with Bronx shoes for some time now. And because having fun is important too, when I need to switch off for a moment, I click on Manrepeller. My tips for online kids shops are KaiKai and LoowFAT KIDS, but the truth is we kind of recycle everything we get from friends. Now I only need good nerves with all the dirty and ripped sweats from the playground. So actually good nerves and having a perspective are my closing tips.

Nejaká nevyhnutnosť/tajný tip pre iné mamy?
Keďže vlastne nie je čas na nič, a už vôbec nie na make-up, tak určite dobrá kozmetika. Celkom som prepadla prírodnej kozmetika Elysson, ktorú ručne vyrába jedna zlatá pani zo Žiliny. A myslím, že každá mama by si mala zaobstarať pár dobrých Conversiek, respektíve kvalitné topánky, ja si už dlhšie ulietavam na Bronx shoes. A pretože dobrá nálada je dôležitá tiež, keď sa potrebujem na chvíľu odreagovať, tak klikám na Manrepeller. Moje tipy na detské obchodíky online sú určite KaiKai a LoowFAT KIDS, aj keď my sme tak nejak všetko zrecyklovali po kamošoch a teraz to chce už len pevné nervy pri všetkých tých deravých a špinavých teplákoch z ihriska. Takže tie pevné nervy a nadhľad sú vlastne môj tip na záver.What's your inspiration?
I love art, fashion, design, music, so when that rare moment of peace comes, I just flip through magazines, put on records or we watch old school movies and music videos - the 80's and 90's are the best. And I get totally inspired all the time when we travel. You just arrive in a different city or country and you feel that total freedom in the air.

Kde nachádzaš inšpiráciu?
Mám veľmi rada umenie, módu, dizajn a hudbu, čiže, keď príde tá vzácna chvíľka kľudu, tak si len listujem stránky časopisov, počúvam platne alebo pozeráme staré oldskuul filmy a klipy - 80's a 90's sú naj. A úplne najviac sa inšpirujem vždy, keď niekam vycestujeme a prídeš zrazu do iného mesta alebo krajiny a cítiš tú úplnú voľnosť vo vzduchu.

Zuzka is wearing: vintage jeans, top and bag, Brigada sunnies, Bronx shoes. Niko is wearing: gifted T-shirt, GAP shorts, Nike sneakers and a dinosaur mask hand-made by dad.

6/08/2016

Zuzana, Bratislava


I bumped into Zuzana from the wonderful Hemmet blog at the recent Urban Market. I love, love this nude vs. tattoo look on her, it is so soft and edgy at the same time.

Zuzanu z parádneho Hemmet blogu som zachytila na nedávnom Urban Markete. Kombinácia mäkkej telovej a čierneho tetovania je prekrásna, je to sofistikované a pútavé zároveň.


6/07/2016

Bruno, Bratislava


Besides being one of the most fashion forward men around and traveling for fashion and TV work all around the world, the last few years Bruno has been hosting the Fashion show of the graduates. And he does so for free, which deserves thumbs up! "I love fashion and I love to see how the young, up and coming designers are working with it compared to the big, established brands" he says. And I love the trend of the pyjama inspired outfits, the big bag and the golden shoes.

Okrem toho, že je Bruno jeden z najotvorenejších mužov u nás, čo sa týka módy (kvôli ktorej a práci v televízii cestuje po svete), už pár rokov moderuje prehliadku absolventov módneho dizajnu. A robí tak zadarmo, čo je veľmi sympatické. "Mám rád módu a rád vidím, akým spôsobom ju vnímajú mladí a začínajúci oproti veľkým značkám,"hovorí.  A mňa baví trend inšpirácie pyžamom, veľká taška a zlato na nohách.
 

6/05/2016

Stylish moms: Alica

Alica (30), mom of Alma (1)

This post (and mom) could also be filed in the "cool mom" category as well as the "stylish moms of Piešťany" category. Alica is a successful visual artist and half of the lifestyle brand Retart that promotes young Slovak contemporary artists. I caught up with her during the last Urban market in Bratislava and I am happy to feature her and her adorable daughter Alma.

Tento post (a mama) by mohli veselo spadať do podkategórie "cool mamy" a "štýlové mamy Piešťan". Alica je úspešná ilustrátorka a animátorka a polovica lifestylovej značky Retart, ktorá propaguje mladých súčasných umelcov. Ja som sa s ňou stretla počas Urban Marketu v Bratislave a som rada, že spolu s Almou sa môžu objaviť na blogu.How did motherhood change your wardrobe?
My life sped up significantly so I don't really have the time to think about getting dressed. On the other hand, now I spoil myself more, I buy less, but better quality and I rarely resist if I want something. I got to like Lindex for myself and Alma as well, and of course Buffet is my must have. I accessorize with Retart: the string and cap are basically an inseparable part of me. And I love second hand shops, in Piešťany I have two favorite ones, that I visit from time to time and I always come away with special pieces. Important to me are good shoes, which to me means comfortable, nice sneakers (at least 10 pairs, from Footshop) and orthopedic slip-ons in summer. 

Ako ovplyvnilo materstvo tvoj šatník?
Život sa mi trochu zrýchlil a preto nemám moc času premýšľať o tom, čo si oblečiem. Teraz si ale naopak viac doprajem, kupujem si menej vecí, ale o to kvalitnejšie a málokedy si odopriem. Obľúbila som si na nosenie značku Lindex pre seba aj Almu a samozrejme Buffet je moje must have. A k tomu nesmú chýbať Retart doplnky: šnúrka a šiltovka sú mojou neodmysliteľnou súčasťou. Na druhú stranu milujem sekáče, v Piešťanoch mám 2 obľúbené, ktoré raz za čas navštívim a vždy tam objavím nejakú vychytávku. Dôležité je aj kvalitná obuv, čo pre mňa znamená pohodlné, pekné tenisky (aspoň 10 párov, z Footshopu) a na leto ortopedické šľapky.


What's for advice/secret tip to other moms?
I don't really have tips for cosmetics for example, I am not very good at that. To me, the more improtant thing is the attitude towards the whole motherhood. Thanks to motherhood I became just perfect at what I was learning as a freelancer: to know how to organize your time. Being a mom, doesn't mean everything else has to go aside. It can be all done, if you plan it. Besides the baby you can be creative and work, do sports, meet friends and simply enjoy the whole thing. It is really a holiday in the sense taht everyday you have to go out and socialize.
Oh, but I do have one tip in fact: the Bobike bicycle seat for children. Since Alma sat up, we go for day trips a lot, we pack a blanket and have a picnic.

Nejaká nevyhnutnosť/tajný tipy pre iné mamy?
Nemám nijaké konkrétne tipy trebárs na kozmetiku, v tom nie som moc dobrá. Dôležitejší je v mojom prípade postoj k tomu celému. Vďaka materstvu som sa úplne zdokonalila v tom, čo som sa ako freelancer učila: vedieť si dobre zorganizovať čas. Netreba brať úlohu matky tak, že všetko ostatné ide bokom. Dá sa krásne stihnúť všetko, čo si človek naplánuje. Okrem dieťaťa sa dá aj tvoriť, športovať a stretávať sa s kamošmi a vlastne si to celé užívať. Je to naozaj "dovolenka" v tom, že každý deň treba ísť von a tam sa socializovať. Ale vlastne jednu vychytávku môžem odporučiť, detskú sedačku na bicykel Bobike. Odkedy Alma sedí, chodíme na výlety, zbalíme deku a máme hneď piknik.


What's your inspiration?
On old photographs where I can see that my parents took me to interesting places since I was little. Then girlfriends around me that have kids and are successful in what they do. And give me useful advice. Like what? Like my friend Ria from Youcoco recommended a great book right at the beginning: the Czech Radosť zo zdravých detí. Mirča from KaiKai these great swimming wings for babies. And Janka from the Uprising team lended me her Mamas&Papas crib for newborns.

Kde nachádzaš inšpiráciu?
Sú to staré fotky mojich rodičov, na ktorých vidím, že ma odmala brávali na všelijaké zaujímavé miesta. Potom kamošky okolo mňa, ktoré majú deti a sú úspešné v tom, čo robia. Oceňujem aj konkrétne rady, ktoré mi neraz dávajú. Aké konkrétne? Napríklad kamoška Ria z Youcoco mi na začiatku odporučila veľmi dobrú knihu: Radosť zo zdravých detí. Mirča z KaiKai zasa super nafukovacie rukávniky, v ktorých sa plavec nepotopí. A Janka Szabova z Uprising timu mi zas požičala košík Mamas&Papas pre novorodenca.

Alica is wearing: thrifted trousers, T-shirt probably Lindex, string and pins Retart, shoes F&F. Alma is wearing: KaiKai onesie.

6/01/2016

The Sido girls, Bratislava


You may have seen them on this blog already, but not yet together. Daughter Katka and mom Darina. Darina, a former teenage model, was walking for Silvia Zrebna's collection at the Fashion Design Graduates fashion show and she was just splendid (this collection, to me, was the highlight of the evening). You can see all the pictures (and look for Darina) here. Love you, girls!

Už ste ich na tomto blogu mohli vidieť, ale zatiaľ nie spolu. Dcéra Katka a mama Darina. Darina, bývalá modelka, predvádzala pre kolekciu Silvie Zrebnej na prehliadke absolventov módneho dizajnu a bola úžasná (táto kolekcia bola pre mňa zároveň vrcholom večera). Všetky fotky z absolventskej prehliadky nájdete tu (hľadajte Darinu). Ľúbim vás, dievčatá!

5/29/2016

Zuzana, Bratislava


Caught Zuzana before the fashion show of the Fashion design graduates at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (she was graduating last year, look here). Love her new look, the fringe, the lipstick, the see through top, the high waisted jeans. She kind of reminds me of an 80's pop star, in the best possible sense of words of course, they were icons!

Zuzanu som zachytila pred prehliadkov absolventov módneho dizajnu na VŠVU (ona končila minulý rok medzi magistrami, tu aha). Jej nový štýl ma veľmi baví - ofina, výrazný rúž, ľahko priesvitný top, nohavice s vysokým pásom. Tak nejak mi tu pripomína popovú hviezdu z rokov 80-ich, v tom najlepšom slova zmysle, boli to predsa ikony!