5/17/2015

Kristina, Bratislava


Remember Kristina on this blog, in February? I said it might not be the last time you see this stylish, joyful lady on this blog, and there. (I actually think she would deserve to be a regular somehow.)
I was lucky to meet her again, she will be one of very generous women participating in a charity project that I will tell you about all tomorrow. Have a wonderful week!

Pamätáte si Kristínu na tomto blogu, vo februári? Vtedy som hovorila, že sa tu táto štýlová dáma plná energie ešte určite objaví a nech sa ľúbi! (A teraz si myslím, že by si naozaj zaslúžila mať tu pravidelnú rubriku). 
Ja som mala to šťastie ju znova stretnúť, keďže bude jednou zo štedrých žien, ktoré sa zúčastnia charitatívneho projektu MÓDA POMÁHA - o ktorom vám poviem úplne všetko už zajtra. Pekný týždeň prajem!
5/11/2015

Prêt-à-click
At my last quick Prague visit I finally got to pop into the NILA store. I have only known their online shop and I have to say the real deal is just so beautiful, don't miss out if you have a chance!
Plus here some highly clickable links for you:
Počas poslednej rýchlej pražskej návštevy som sa konečne dostala aj do priestorov obchodu NILA. Doteraz som poznala iba ich online shop plný krásnych vecí, a naživo to bolo ešte krajšie, nevedela som kam skôr pozerať. Odporúčam návštevu!
Plus zopár prudko klikateľných linkov pre vás:

1. If you have missed the first ByDesign conference last year, the second year looks even more promising, just look at that line-up of speakers they have managed to bring to Bratislava... Coming up this weekend, with some tickets still left. 
Ak ste minulý rok zmeškali prvý ročník ByDesign konferencie, druhý ročník vyzerá ešte lepšie, stačí sa pozrieť na spíkrov, ktorých sa im podarilo dostať do Bratislavy... Už tento víkend, a nejaké lístky ešte vraj stále sú.

2. The National Awards for product design 2015 are here - including some Slovak fashion collections. See who is competing and vote online here.
Národná cena za produktový dizajn 2015 - práve prebieha výber aj za účasťou kolekcií slovenských dizajnérov. Pozrieť si účastníkov a online hlasovať môžete aj vy, tu

3. Have you seen this short documentary on Martin Margiela? The Artist Is Absent.
Videli ste už tento krátky dokument o Martinovi Margielovi? The Artist Is Absent.

Bratislavský Bonus: už druhý Fashion Talk, tentokrát o téme práva v móde, a s hosťom, klobučníčkou Katkou Žgančíkovou, bude túto stredu v Berlinke. Viac info tu.

5/08/2015

Natalia & Dali, Bratislava


Double the pictures, because double the cuteness! I've met Natalia after a long time (she's been modeling around the world, here her portfolio) with her new love, Dali, the shelter puppy. Love her casual, black and camel chic here - the floppy hat, the belted jacket (from a young designer in Barcelona) and tiny Dali of course.

Viac fotiek ako štandardne, lebo viac objektov, všakže. Natáliu som stretla v Bratislave po dlhom čase (ona sa túlala s modelingom po celom svete, tu jej portfólio) aj s jej novou láskou, Dalim z útulku. Páči sa mi jej nedbalý, čierno-béžový chic - veľký klobúk, prepásaný kabátec (od mladého dizajnéra v Barcelone) a k tomu drobný Dali.

5/04/2015

1 shirt, 13 women: Nada and Juliana


Continuing to show you the second part of the "1 shirt, 13 women" project (see all of it until now, here), with a special case of two women in 1 shirt, Nada and Jul, who together form the DJ duo Slu:t. Playing together, being one another's ears, hands, beats. 

Pokračujeme v druhej časti projektu "1 košeľa, 13 žien" (doterajšie príspevky si môžete pozrieť tu), s výnimočne dvomi ženami v jednej košeli. Naďa a Jul spolu tvoria DJ duo Slu:t. Moja predstava je, že keď spolu hrajú, sú jedna druhej ušami, rukami, beatom.


Thanks to Photoport gallery for the space.  
Ďakujeme galérii Photoport za poskytnutie priestoru.

5/03/2015

Fashion Marš! 2015


For the third year in a row, Bratislava has got a very fashionable and cheerful 1st of May march. Organized by Denamit, it promotes Slovak designers and brings fashion pieces off the catwalk, into the streets. Followed by a marching band and what seems like tons of photographers, it cheers up the Old town for about two hours, stopping at selected places, with the models posing and interacting with the local and tourist crowd. This year's designers included Boris Hančeka, Marcel Holubec, Annamária Kiss Kósa, Michaela Ľuptáková, Ľubica Poncik and LenkaSršňová.

Už tretí rok prechádza Bratislavou na prvého mája veľmi pestrofarebný a veselý pochod. Fashion marš, organizovaný združením Denamit, prináša slovenských dizajnérov a ich kolekcie z mól do ulíc. Doplnený kapelou a asi tonou fotografov a turistov, na dve hodiny robí zo Starého mesta veselé miesto. Pochod zastavuje na vybraných miestach, modelky pózujú pomedzi miestnych aj turistov (rozumej: fotia sa s nimi). Tento rok boli súčasťou Fashion maršu kolekcie od Borisa Hančeku, Marcela Holubca, Annamárie Kiss Kósa, Michaely Ľuptákovej, Ľubice Poncik a Lenky Sršňovej.V čele Marcelovej kolekcie išla Barbara Heribanová (vľavo).

Nádherná speváčka Katarzia v kolekcii Lenky Sršňovej.

V kolekcii Ľubice Poncik pochodovala herečka Eva Sakálová (tretia sprava).Čarovná herečka Judit Bárdos (v čiernom) v kolekcii Borisa Hanečku.

4/28/2015

Petra, Bratislava


If you love all black get-ups (really, who doesn't? Well, apart from Anna Wintour of course), this is for you. They are very easy to get used to and wear all the time and combine, plus they make you look professional and artsy, haha. But what do you do when springtime comes? Keep wearing black or put it away or try to transition to ligher colours? Personally, I love Petra's take on it - still keeping the basic layer lean and black, just add a touch of neutral layer and colourful sneakers.

Ak máte radi celočierne outfity (veď kto by nemal? Dobre, možno okrem Anny Wintour), toto je pre vás. lebo sa na ne ľahko zvyká, ľahko sa kombinujú, dobre sa v nich cítite a navyše vám prepožičiavajú taký veľmi profesionálny a fancy umelecky look, haha. Keď však udrie jar, čo s nimi? Nosiť čiernu ďalej, odložiť ju bokom alebo sa pokúsiť o elegantný prechod k jemnejším tónom? Osobne ma baví Petrine riešenie - stále si drží čiernu pri tele, ako spodnú, základnú vrstvu, ktorú doplnila neutrálnou hornou vrstvou a farebnými teniskami.


Petra is a well known freelance photographer and I thank her for taking my picture (of course it is my profile picture on FB right now) for the current edition of FORMEN magazine, for a feature about men's style. They did a throughout and extensive job, check it out if you can.

Petra je známa profesionálna fotografka a ja jej vďačím za portrét (jasné, že ho mám ako profilovku na FB), ktorý nafotila pre aktuálne vydanie magazínu FORMEN, do časti o stave pánskej módy v ČR s SR. Je to naozaj rozsiahly, dobre spracovaný materiál, ak sa k nemu dostanete, odporúčam.

4/26/2015

People and living for EVA magazine: Michaela & Michal


Pictures from a sunny Sunday visit at Michaela and Michal's family apartment or what didn't make it into the printed issue of EVA magazine.

Obrázky zo slnečnej nedeľnej návštevy u v rodinnom byte Mišky a Michala, alebo čo sa nevmestilo do tlačenej verzie časopisu EVA.Vintage pieces of porcelain are being mixed with new ones - the porcelain cupcakes are from Linda Vikova.
Starý porcelán sa v celom byte mieša s novým - porcelánové cupcakes sú z dielne Lindy Vikovej.


Hanging from a lamp from Amandari is a porcelain ballerina also by Linda Vikova.
Zavesená na lampe z Amandari je porcelánová baletka tiež od Lindy Vikovej. 

The walls are decored with local art, posters and Polaroid memories.
Steny sú pokryté slovenským umením, plagátmi a spomienkami na Polaroidoch.After my visit I was given a beautiful drawing of a unicorn. On paper. But they are everywhere. Keep on rocking!
Z návštevy som si odniesla krásnu kresbu jednorožca. Na papieri. Ale sú všade!

It all ended with a group photo session. Thank you!
A celé sme to zakončili hromadnou fotografickou session. Ďakujem!